Hostel Incharge
Name
Block

Mr.R.Pradeepan

Taurus Hostel

Mr.S.Ponnan

Sirius Hostel

Mr.P.R.Devakumar

Rigel Hostel

Ms.R.Elakkiya
Ms.A.Bagya Jenifer
Ms.R.Muthamil Selvi

VEGA HOSTEL